Förstärkt kvalitetsarbete i Åstorp

På samtliga skolor i Åstorps kommun arbetar man idag med LoopMe. Det övergripande syftet är att använda LoopMe som ett grund i kommunens SKA-arbete. Själva tillämpningen och konfigureringen av de olika LoopMe-grupperna skiljer sig dock åt.

Helene Vibke, utvecklingsstrateg i Åstorps kommun, bjuder i denna video på några olika exempel från det utvecklingsarbete som pågår.

Del 3: Vetenskaplig skola i en digital tid - utvecklingsstrateg Helen Viebke berättar om Åstorps arbete from LoopMe on Vimeo.


Vetenskaplig digital skola i Uddevalla

Sedan 2018 driver Me Analytics AB och Chalmers Tekniska Högskola tillsammans med Uddevalla kommun ett projekt som handlar om vetenskaplig skola i en digital tid. Projektet bygger på en helt ny digital vetenskaplig metod som har kommit att kallas ”Vetenskaplig social media” – social media skräddarsydd för samhällsvetenskaplig forskning.

IT-stödet LoopMe är byggt för att stödja skolor som arbetar vetenskapligt enligt metoden. LoopMe liknar social media-plattformar såsom Twitter och Facebook, men är helt skräddarsydd för att kunna samla in stora mängder empirisk data för forskningsändamål. Verktyget har visat sig fungera väl för pedagogisk aktionsforskning, där ett stort antal lärare deltar i forskningsprocesser genom att studera sin egen praktik på ett systematiskt, koordinerat och dokumenterande sätt. Uddevalla kommun har varit en föregångare i arbetet med vetenskaplig social media.

Lärarna som deltagit säger att de nu reflekterar mer och djupare kring sin undervisning, på ett enkelt sätt. De tvingas tänka till och utvecklas mer regelbundet, och går då framåt i yrket. De blir även bättre på det de gör, något väcks hos dem och deras kompetens ökar. De sparar också tid jämfört med andra arbetssätt. Uppdragen de genomfört i det digitala IT-stödet har lett till bättre elevrelationer, tryggare kapprum, effektivare skolstarter, stärkt kultur och delaktighet på arbetsplatsen, med mycket mera.

Skolledarna som deltagit säger att arbetssättet är tidsbesparande, och att det är ett lättare och mer tidseffektivt sätt att utveckla skolan. De tycker också att de får snabbare syn på vad som fungerar och inte, och kan därmed justera snabbare. De gillar att de kan få detaljerad ”på riktigt”-statistik som de regelbundet återkommer till. En viktig fråga som väcktes tidigt var om befintliga IT-system skulle räcka till, och att ett nytt IT-stöd skulle uppfattas som onödigt. Nu ser de dock att man inte får ”ihop” helheten med befintliga system, samt att det inte har varit belastande med ett system till eftersom det är så pass lätt att använda. Slutligen så har även det pedagogiska ledarskapet stärkts genom närmare och mer regelbunden kontakt och dialog med pedagoger, samt genom bättre samsyn i skolledningen.

Det var initialt en del motstånd, samt många helt rimliga frågetecken, som nu är besvarade. Det har inte heller gått så fort som först aviserats, vilket nog var bra, men det går nu framåt allt mer. Där vi har kommit igång har vi fått mycket positivt utfall, både bland skolledare, lärare och annan personal. På längre sikt ser det mycket lovande ut, och man kan nu redan konstatera att detta kommer leda till bättre skola i Uddevalla som var målet, och intresset utifrån är just nu mycket stort. Projektets arbetssätt är också världsunikt, och kommer sannolikt spridas brett i hela Sverige.

I denna video berättar personalen på två skolor som deltar i projektet om deras bild av hur det har gått:

Skolutveckling på vetenskaplig grund i en digital tid from LoopMe on Vimeo.

 


Förändrar lärandet på djupet i Torslanda

2014 år förändrades världen för den lilla skolan, belägen i lantliga idyllen Torslanda utanför Göteborg. Då blev Björlandagården en del av ett internationellt treårigt forskningsprojekt med fokus på entreprenöriellt lärande. Nyligen presenterades resultaten och klart stod att både motivation och djupinlärning ökat markant hos eleverna.

När skolarbetet blir på riktigt stärks inte bara motivationen utan även ämneskunskaperna. Utöver detta tränas elevernas förmågor inom andra områden, som kommunikativt och socialt samspel, att våga misslyckas och hålla ut, att fortsätta när det tar emot. Eleverna når parallellt med kunskapsinhämtningen också en personlig mognad och och självinsikt. Det är just detta som gör det värdeskapande lärandet unikt och ibland utmanande – för både lärare och elever.

-När vi först gick in i projektet tog det ett tag att förstå vad ett värdeskapande lärande innebär, att det inte är ett slutgiltigt mål utan en ständigt pågående process. Som lärare har utvecklat ett nytt förhållningssätt. Vi rört oss ifrån behovet av att ha koll på allt när vi startar, till att hålla processen levande och ständigt ställa frågan om vem som kan finna värde i det vi arbetar med. Tidigare var vi i mål innan vi ens började arbeta med våra elever. Nu sker en helt annan samverkan där vi utvecklar tillsammans. Att alla hittar sin roll och vara den du är. Det möjliggör ett lärande utifrån varje elevs behov och nivå delger Ulrica Skålberg och kollegan Lina Gustavsson när vi ses i ett av klassrummen på Björlandagården. Terminen går mot sitt slut, lov och efterlängtad ledighet hägrar.

När eleverna lär för att kunna använda kunskapen utanför skolan i andra sammanhang på andra arenor och skapar värde för människor utanför skolan händer också något annat. Sammanhållning i elevgruppen växer sig starkare menar Lina. Ännu en effekt som blivit tydlig med tiden är ett ökat föräldraengagemang. Elevernas värdeskapande ger ringar på vattnet som påverkar utvecklingen i och utanför skolan mycket positivt, fyller Ulrica i.

Lärarna på Björlandagården blir allt säkrare i sitt arbete och är övertygade om att metoden värdeskapande är en viktig väg att gå för att utveckla skolan och lärandet. Något som gör deras arbete ännu mer intressant och adderat värde är edtech-lösningen LoopMe. Genom LoopMe kan de ta del av direkteffekter av det värdeskapande arbetssättet – i realtid.

-Den absolut bästa effekten med LoopMe är verkligen att ALLA elevers röster blir hörda. Vi kan under pågående arbete ta del av reflektioner, känslor, lärande, analyser, åsiker och kunskaper genom att eleverna använder verktyget för att sätta ord på vad de upplever och den process som pågår, både i och omkring lärandet. Uppstår det meningsskiljaktigheter eller en konflikt ventileras detta direkt i verktyget och vi som lärare har då möjlighet att gå in och stötta där det behövs. Vi kan även på så sätt lyfta in angelägna diskussionsområden och ämnen som vi kanske inte planerat från början men som eleverna uttrycker behov kring berättar Ulrica entusiastiskt.

-I stimmiga klassrumsmiljöer och större grupper landet vara så att inte alla kommer till tals. Alla vågar inte tala inför grupp, en annan faktor är tiden. En del elever vill inte göra anspråk på lärarens tid inför andra. Då blir LoopMe en fantastisk kanal som möjliggör ett utrymme att kommunicera med en mottagare. Eleverna vårdar verkligen den här kanalen, de värnar om den och upplever verkligen att LoopMe tillför ett värde. De tar arbetssättet på mycket stort allvar och visar stor respekt för den här möjligheten. Många skriver av sig frustration och reflekterar kring mycket mer än endast kunskapsstoff. Eleverna stärker sig själva genom att de känner att de äger sättet att kommunicera, diskuterar Ulrica och Lina vidare.

Något som är oerhört viktigt för allt arbete som handlar om lärande och särskilt inom skolan är goda relationer. Det är ytterligare en aspekt som synliggörs i LoopMe berättar de.

-Fungerande relationer där vi känner oss bekräftade är grunden för trygghet. För att kunna fokusera på lärande behöver vi känna oss accepterade och trygga i miljön där detta ska ske. Våra elever har kommit in väldigt väl i processen och gjort loopandet till en vana. Vi uppmuntrar dem att reflektera kring kamratskap, relationer, undervisning och lektionsinnehåll bland annat. På så sätt kan vi verkligen fånga upp frustration av olika slag och på olika nivåer. Vi får input i realtid och kan sätta in snabba åtgärder, ibland direkt där och då. Hade vi inte arbetat med LoopMe hade det kunnat gå år utan att vi upptäckt konflikter exempelvis.

När lärare och ledning har möjlighet att snabbt ta del av den data eleverna producerar och agera så att det når ut till eleverna ser Ulrika och hennes kollegor att förtroende och tillit växer sig starkt. Det blir också lättare att genomföra förändringar när något inte fungerar.

-Eleverna tar ett större egenansvar för att aktivt påverka och förändra, när de har en kommunikationskanal till oss som fungerar reflekterar Lina.

Ulrika betonar vikten av att eleverna känner igen sig i den digitala miljön och gränssnittet;

-Det är ytterligare en faktor som gör att LoopMe fungerar så bra i skolan. Verktyget ser inte ut som ett ordbehandlingsprogram utan snarare som en informell chattfunktion. Det har stor betydelse för att eleven ska våga och känna sig trygg med att delge sina innersta reflektioner till läraren. Den här typen av upplevd informell kanal till läraren ger oss så mycket mer kunskap om varje elev. Det har förändrat oerhört mycket för oss och verkligen gett oss en helt ny grund att bygga lärande och skola kring.

VARFÖR VÄRDESKAPANDE:

 1. När skolarbetet blir på riktigt och får verkliga mottagare ökar motivationen och ämneskunskaperna fördjupas.
 2. Elever och lärare utvecklas i samverkan med en dynamisk verklighet.
 3. Lärandeprocessen och kunskaperna hålls levande.
 4. Eleverna blir mer självständiga
 5. Elevernas självförtroende stärks och det leder till färre konflikter i klasserna. Sammantaget bidrar detta till att eleverna presterar bättre i skolan.

VARFÖR LOOPME:

 1. Snabb återkoppling av formativ karaktär, vi utvecklas tillsammans och gör varandra bättre.
 2. Demokratiutveckling och inflytande, varje individ gör sin röst hörd.
 3. En elevvänlig arena där lektionstiden och fysisk organisation inte är avgörande för att komma till tals.
 4. Lyssnandet hamnar i centrum, vi har möjlighet att fånga upp allt och alla.
 5. Utvecklar en positiv attityd och inställning, tar sig an nya influenser och utmaningar. Allt går!

Ökad trivsel i Skurup

Under drygt ett år har förskoleutvecklare Marie Cornmark använt LoopMe som ett kommunikations- och stödverktyg gentemot sina 180 medarbetare inom förskolan i Skurups kommun. Hon kan se en tydlig skillnad vad gäller trivsel och förmågan att tillämpa lärande reflektion i vardagen.  Även sjukfrånvarostatiken visar på goda effekter av detta arbetssätt: den årliga sammanställningen visar att sjukfrånvaron bland Skurups förskolepersonal har minskat från 7% till 5,9% på ett år!

Mervärdet med LoopMe är att jag som processledare på ett väldigt enkelt och snabbt sätt kan få in feedback från mina medarbetare.  En kompetensutvecklingsdag tar inte slut längre när själva utbildningsdagen är slut, så som den kan göra om man t ex använder enkäter för att utvärdera en insats. Jag kan genom LoopMe kommentera och kommunicera med var och en som loopat till mig. Utifrån det kan jag sedan analysera, jämföra och tolka både deltagarnas svar och även deras åsikter om insatsens innehåll.

De taggar medarbetarna valde att använda i sina loopar, liksom vilken känsloikon de använde, gav mig även en snabb överblick över helhetsupplevelsen av insatsen. Denna feedback kunde jag vidarebefordra till föreläsarna som sedan kunde skruva innehållet i sina utbildningsdagar.

Marie Cornmark är förskoleutvecklare för Skurups Förskola, som omfattar 11 förskolor och tre förskolechefer. Sedan januari 2017 medverkar hon även som processledare i kommunens kompetensutvecklingsprojekt Inkluderas och mötas. Projektet är treårigt och finansieras av Europeiska socialfonden (ESF). Samtliga processledare i projektet använder LoopMe i sin formativa dialog tillsammans med de drygt 600 medarbetare som deltar i projektet. Även forskarteamet som följer projektet använder systemet som ett stöd i sin datainsamling.

Marie Cornmarks del i projektet heter ”Ringar på vattnet” och startades utifrån ett antal önskemål som framkom i den kartläggning som föregick projektet.
– Vi ville att våra medarbetare skulle uppleva större öppenhet, glädje, tydlighet, ansvar och ett fungerande samarbete på sin arbetsplats.

Marie har här samverkat med två externa utbildare som har arbetat med all personal under fyra halvdagar under år 2017.  Tillsammans fick hon och hennes personal lära sig många olika verktyg som de kunde använda både på sin arbetsplats och privat.
– Under insatsen blev det tydligt för alla hur lätt det är att säga att vi alla ska arbeta för att skapa öppenhet, glädje, tydlighet mm. Men att det är betydligt svårare att veta HUR  man skulle kunna  arbeta med detta, och det var just HUR-et som blev fokus under insatsen.

Mellan utbildningsdagarna har Marie processlett ett antal reflektionstillfällen med respektive personalgrupp på kvällstid. I dessa grupper har de nya verktygen diskuterats och även lyfts från det personliga planet upp till verksamhetsnivå. Inför dessa reflektionstillfällen uttrycker Marie att hon hade extra stor nytta av LoopMe:
– Inför varje reflektionstillfälle så förberedde jag mig genom att läsa in mig på de uppdrag som deltagarna hade loopat om. Genom dessa loopar kunde jag se vad deltagarna tagit till sig under utbildningsdagarna samt upptäcka om något var oklart och behövde bearbetas och även om eventuella önskemål/ förbättringsförslag till våra träffar. Genom LoopMe kunde jag förtydliga, förklara och ställa frågor genom att kommentera deras personliga uppdrag.

Ökad reflektionsförmåga
Marie beskriver att hennes medarbetare inom förskolan ofta upplever att de inte har tillräcklig tid till att reflektera kring nya lärdomar och arbetssätt i sitt arbete. De har heller inte varit så vana vid att reflektera individuellt.

– Att använda LoopMe har varit bra då varje medarbetare själv fått reflektera i lugn och ro, i stället för att sitta med sina arbetslag där några kanske kunnat ta en passivare roll pga. osäkerhet. Här kunde jag se hur LoopMe fick några av mina medarbetare att våga tycka till som annars hållit en låg profil.

Marie kunde även se hur många medarbetare utvecklade sin reflektionsförmåga över tid.
– Jag kunde se i början av loopandet att deltagarna utgick från att jag som mottagare förväntade mig ett “rätt” svar. Efter att ha loopat några gånger kunde jag se skillnad på djupet i deras reflektioner och att de vågade bjuda mer på sina tankar och åsikter.

Hon beskriver vidare att även hennes eget sätt att leda sin personal i denna kompetensutvecklingsinsats har påverkats:
– Jag själv som processledare har lärt mig att ställa frågor och ge deltagarna uppdrag så att både de och jag får ut något av uppdraget. Jag har även provat på att använda mig av en platt LoopMe grupp där deltagarna kan läsa varandras inlägg. Detta valde jag att göra i en grupp där jag kände att de skapat en vi-känsla. Deltagarna upplevde det som givande, både att de fick ta mod till sig och att få ta del av andras erfarenheter och reflektioner. Vi utvecklade ett tryggt kollegialt lärande som inte var beroende av att alla var på på plats samtidigt för reflektionen.

Förbättrat arbetsklimat
Skurups kommuns årliga sammanställning av sjukfrånvaro bland sina anställda visar också tydligt att ett trendbrott har skett. Generellt sett har sjukfrånvaron ökat de senaste åren, men under 2017 minskade i stället sjukfrånvaron för personalen inom förskolan från 7 % till 5.9%. Marie bekräftar att hon kan märka en förändring vad gäller trivsel, arbetsklimat mm i grupperna.
– Jag kan utläsa ur looparna, och även när jag pratat med förskolecheferna, att arbetsmiljön har förbättrats.  Förändringen tror jag beror på att alla medarbetare i Skurups förskola har deltagit i insatsen och alla verktygen därmed är inarbetade och kända hos alla. De använder samma begrepp oavsett vilken förskola de arbetar på, detta ger en bra grund att stå på. Jag både hör ute på förskolorna och läser i Looparna att medarbetarna både påminner/uppmuntrar varandra om att använda verktygen, och även ger feedback till varandra när de upplever att ett verktyg har använts.

Trivseln har ökat, och detta anser jag beror på att de har kommit ut ur den negativa spiral de tidigare upplevde då de nu fått verktyg att påverka sig eget bemötande och även sin omgivning. De är nu mer medvetna om vilken energi de själva sprider på APT, i personalrummet och i mötet med föräldrar och barn.

Projektet
Inkludera & Mötas

Inkludera & mötas var ett projekt som finansierades av Europeiska socialfonden (ESF) och Skurups kommun. Syftet med projektet var att förebygga utanförskap hos unga, genom att kompetensutveckla vuxna som arbetar med unga. Fokus låg på inkludering, motivation, bemötande och normkritiskt förhållningssätt samt att ge verktyg för att effektivisera organisationer, bland annat genom att bryta stuprörstänk.

Projektet drevs under 2015 - 2018 och omfattade ca 600 deltagare från Skurups kommun, lokala företag, Arbetsförmedlingen samt några arbetssökande. 

Läs gärna den slutliga följeforsningsrapporten från projektet här.


Förstärkt lärande i Luleå

Bättre relationer, ett mer ödmjukt förhållningssätt och respekt för det egna och andras lärande. Det är några av skillnaderna Mats Westerberg på Luleå tekniska universitet ser hos studenterna när de använder appen LoopMe som verktyg för att reflektera kring det egna lärandet.

De studenter som möter professor Mats Westerberg i en kurs om ledarskap på LTU upplever en lärandeprocess när den ger som mest. Kursen fokuserar på processen snarare än endast slutresultatet i form av en tentamen. Speciellt är reflektionsytan i form av det digitala verktyget LoopMe centralt för att tydliggöra utvecklingen i studentens lärande och förstärker därmed lärandet.

– Studenterna blir mer reflekterande. De går djupare in i sig själva, i sitt tankesätt och förstår komplexiteten i praktiken på ett helt annat sätt – att teorin inte ger alla svar. Det leder till en ökad ödmjukhet jämfört med när kursen inte använde LoopMe.

Till en början kan det vara både svårt och utmanade

– Jag kunde inte föreställa mig att det skulle påverka relationen till studenterna i sådan grad, men det blev verkligen en rejäl skillnad återger Mats.

Studenterna på Ledarskapskursen fick tio uppdrag via LoopMe som utgjorde en direktkanal för kommunikation och feedback mellan Mats som kursledare och den enskilde studenten. Detta förändrade verkligen möjligheten till insyn i tankeprocesser och lärande. Hela kursen vidgades på så sätt att det som hände under lektioner, föreläsningar och workshops inte stannade där, utan fick en medveten fortsättning och en ständigt pågående kontinuitet även mellan de tillfällen träffarna ägde rum.

– Det både krävde och gav mod. De flesta studenter tvingade sig själva, ibland med skräckblandad förtjusning, att gå utanför sin egen komfortzon genom att våga göra saker man kanske bävat för men efter genomförande känns bra.

Unik insyn i lärandet hos individen

När Mats som kursledare fick möjlighet till den här unika insynen i studenternas lärande kunde han ge både bättre och mer träffsäker individuell feedback.

– Det i sin tur påverkade mycket tydligt studenternas engagemang, vilket ökade avsevärt i förhållande till kurser där vi inte använt Loop Me. Detta engagemang förändrade också grundstrukturen i mötet mellan lärare och elev – vi blev alla mer mänskliga för varandra. Som lärare på universitetsnivå reduceras du ofta till examinator i robotliknande form, där studenten, lika robotartat, endast förväntas reproducera den teoretiskt förpackade kunskapen, för att sedan avverka nästa steg. I en sådan utbildningskontext uteblir det mellanmänskliga mötet och faktiskt samtalet, där praktiska erfarenheter utbyts. En ytterligare dimension som LoopMe tillför är insynen i varje students unika drivkraft. Att komma nära detta förändrar verkligen våra förutsättningar för lärande på djupet. I detta vilar en magisk drivkraft som frigörs när ett möte som verkligen förändrar sker menar Mats.

Ökad möjlighet till normativ feedback

LoopMe fungerar mycket bra för en formativ feedback, det vill säga hur den lärande kan ta nästa steg.

– Då rör vi oss bort från examinationen till ett verkligen lärande. Det är i detta den personliga utvecklingen ligger. Den är naturligtvis avgörande för ett framgångsrikt ledarskap. Detta är något som väcker olika reaktioner beroende på den definition som görs av universitetsstudier. För att exemplifiera det kan vi titta på akademi vs personlig utveckling, där det förstnämnda stannar i teorier utan egen transformation. Mitt mål är att studenterna ska få syn på sig själva och under kursens gång verkligen få utveckla sin identitet och därmed sitt ledarskap.

Innebörden av att vara en god student omvärderas

Det finns en motsättning i begreppen att vara en god student och att vara en entreprenöriell student menar Mats.

– En god student följer regelverket och systemet, där läraren kommunicerar vad som gäller och var intention är att lotsa den lärande i riktning mot ett högre betyg. Det entreprenöriella lärandet grundas i något annat, ett tvärtomförhållande. Studentens lärande står i förhållande till praktiska erfarenheter och personlig utveckling genom lärandet och görandet. Det handlar inte om att följa ett givet system utan att skapa ett lärande som studenten får makten över.

Mats har själv en bakgrund som ingenjör, vilket i hans fall innebar en förhållandevis statisk, systembaserad syn på utbildning och lärande, där resultat var viktigare än process.

– Ja, en del kallar ingenjörsvärlden fyrkantig skrattar han och viss mån stämmer det. Trots detta var det något i mötet med Martin Lackéus och LoopMe som väckte min nyfikenhet. Det verkade ge möjlighet till ett annat förhållningssätt, där strålkastarna faktiskt hamnade på det som är kärnan, eller borde vara det, i all form av utbildning. Nämligen att vi lär känna vårt lärande och kan reflektera kring det. Då får vi större möjlighet att förstå oss själva i mötet med omvärlden.

Mats har tidigare provat och använt andra digitala verktyg i kurserna. Han ser en avsevärd skillnad och menar att kurserna blivit både bättre kvalitetsmässigt och mer intressanta med LoopMe.

– Anledningen är det relationella perspektivet. LoopMe både möjliggör och fördjupar relationen och därmed delaktigheten i arbetet. Något som sker ur både studentens och kursledarens perspektiv. Själva verktyget är lättarbetat, intuitivt och enkelt, vilket ju i många fall är helt avgörande ur användarperspektiv. Men det som är mest spännande och inte minst oerhört viktigt, är att studenterna öppnar upp och delar med sig av sitt lärande på ett helt annat sätt. De förändrar beteenden i praktiken och vilket innebär att lärandet inte stannar på ett teoretiskt plan. Jag har över tid noterat en transformation som inneburit ett lärande på ett helt annat plan. Studenterna har fångat upp sitt eget lärande och granskat sig själva med ärlig blick. Just ärlighet och självrannsakan har stor betydelse för hur lärandet sker. LoopMe är ett mindre formellt verktyg som öppnar upp till utforskande på ett annat plan, där den lärande arbetar fram ett genuint, autentiskt och oförställt möte med sig själv i lärandesituationen. Det är både fascinerande och genererar ett lärande på djupet.

Fem anledningar att prova LoopMe:

 1. Genom LoopMe kommer du åt det väsentliga i lärandet och förändrar beteenden i praktiken. Du går från resultatfixering till process och får ett helhetsperspektiv på lärandet.
 2. Du kan följa studenternas lärandeprocess kontinuerligt, inte endast vid fysiska träffar och diskussioner. Det möjliggör en helt annan insyn i studentens utveckling.
 3. Studenten får möjlighet att testa case i verkligheten och skapa erfarenheter på riktigt. Det möjliggör ytterligare en reflektionsyta och skapar därmed ett metalärande. När studenten är medveten om den här reflektionsytan blir hen mer alert och öppen för medverkan.
 4. LoopMe möjliggör interaktivitet kring det egna lärandet. Studenten går från passivitet till aktivitet genom deltagande. Det är grunden för all transformation.
 5. Eftersom LoopMe tydliggör och belyser både hur viktigt ditt lärande är och samtidigt utmanar dig till utveckling, är det inte en enda student som sitter av tiden och tycker att det känns meningslöst. Det förändrar verkligen hela upplevelsen av vad utbildning och lärande kan vara till något mycket positivt – för såväl kursledare som student.

Pssst…

Med en bakgrund som ingenjör fann Mats efter några år i näringslivet sitt rätta element inom akademin. I snart 20 år har han forskat och undervisat inom företagsekonomi, först inom ämnet Ekonomistyrning och sedan Entreprenörskap. Sedan 2012 är han professor vid Luleå tekniska universitet. Där ägnar han större delen av sin tid till att arbeta med hur entreprenörskap kan appliceras i en utbildningsmiljö, bland annat genom att bygga ett center för entreprenöriellt lärande.

Fotograf: Darragh Kane