LOOPME FÖR FORSKARE OCH UTVÄRDERARE

Hur samla in tillförlitlig och relevant data?

Datainsamling från respondenter är en nyckelaktivitet inom samhällsvetenskaplig forskning och utvärdering. Kvaliteten på insamlade data är avgörande för hur relevanta och intressanta svar forskningen eller utvärderingen kan ge. Kvantitativa metoder möjliggör statistisk analys, exempelvis när man analyserar data insamlad via enkäter. Kvalitativa metoder ger goda möjligheter att utforska mer komplexa frågor, exempelvis när man gör djupintervjuer.

Att samla in och analysera data är ofta svårt, tidskrävande och dyrt. Många av de rigorösa kvantitativa enkätmetoder som ofta används ger data med relativt låg relevans för samhället. Kvalitativa intervju- och observationsmetoder ger hög relevans i insamlade data, men är istället sällan tillräckligt rigorösa för att ge tillförlitliga och generaliserbara svar. Många forskare och utvärderare tycker därför det är svårt att finna en allsidig metod för att samla in data, men tvingas ofta ändå välja en enda metod som ryms i budgeten. Om du känner igen dig i dessa utmaningar så är LoopMe förmodligen något för dig.

Tre fördelar med LoopMe för forskare och utvärderare

Genom att använda LoopMe som verktyg i datainsamlingen så uppnår du som forskare fördelar inom främst tre olika områden – tydlighet, bättre data och automatik.

Tydlighet

Tydligheten ökar med LoopMe när alla respondenter får en överblick över både förväntade handlingar och tänkbart utfall. Respondenterna ser exakt vilka handlingar som deras ledare förväntar sig av dem.

Bättre data

LoopMe ger dig som forskare en unik möjlighet att få lyssna in dig på praktikers egna förtroliga öppenhjärtiga dialoger dem emellan i digital form, kring frågor av central vikt både för dem och för dig som forskare. Detta ger dig mer komplett data med högre kvalitet.

Automatisering

Med LoopMe förflyttas ansvaret för att samla in data till respondenterna själva. Detta sparar tid och pengar för dig som forskare. När LoopMe väl är driftsatt så kommer din forskningsdata automatiskt till dig.

VAD VÅRA KUNDER SÄGER OM LOOPME

Användarna gillar den unika inblicken till en lägre kostnad

De forskare och utvärderare som använder LoopMe för att samla in och analysera data säger att detaljrikedomen och förtroligheten i de reflektioner som respondenterna skickar till sina ledare ger en unik inblick i sociala processer. De många möjligheterna att kvantifiera respondenters upplevelser underlättar också analysen. Följeforskning med hjälp av LoopMe ger en djup inblick från fler respondenter än vad andra metoder kan ge, och sänker också kostnader genom att datainsamlingen automatiseras.

Kvalitetsforskning

Forskning som bedrivits med LoopMe har publicerats i många vetenskapliga tidskrifter, även i topprankade journaler. Flera utmärkelser har också tillfallit forskning baserad på data insamlad med LoopMe.

En lovande och innovativ metod

Metoden har väckt uppmärksamhet bland forskare runt om i världen, och anses mycket lovande. Det finns här en potential för radikala effektivitetsökningar inom forskning.

TYDLIGHET

LoopMe tydliggör vad som är önskvärt och intressant

Med LoopMe kan centrala forskningsfrågor tydliggöras för alla respondenter och löpande följas longitudinellt över tid. I nära samarbete med deras ledare så utformar du ett antal handlingar som respondenter förväntas utföra. Detta tydliggör vilka beteenden som är intressanta att studera samt efterfrågar handling och efterföljande djup reflektion. I LoopMe finns fördefinierade uppdrag att välja mellan, och du kan även skapa helt egna uppdrag som ledare kan dela ut till dina respondenter. Sedan kan du enkelt via flödet och översiktsmatriser följa respondenternas handlingar och reflektioner i realtid.

På webben, läsplattan eller i mobilen får respondenterna en smidig överblick över sina tilldelade och utförda uppdrag. När ett uppdrag är utfört så skickar de snabbt och enkelt en öppenhjärtig rapport om hur det har gått till sin ledare, samt till dig som forskare. Varje rapport innehåller en personlig reflektion, ett känsloläge samt en kategorisering med hjälp av olika taggar som indikerar olika aspekter av både framsteg och utmaningar.

"Denna möjlighet att arbeta med 'experience sampling' innebär ett kraftfullt sätt att samla data om entreprenöriella aktiviteter och är en mycket lovande forskningsmetod."

— William Gartner, Professor, Babson College

BÄTTRE DATA

LoopMe ger djupare och ärligare data från respondenter

Med LoopMe kan du som forskare driftsätta ett kommunikationssystem bland praktiker som skapar nytta i deras vardag. Den data som då genereras blir både djupare och ärligare än om respondenterna hade svarat på enkäter eller berättat i en intervjusituation. LoopMe ger dig därmed tillgång till den djupa och unikt förtroliga dialog som praktiker har med varandra på daglig basis, i frågor av stor relevans för din forskning. Genom snillrikt formulerade uppdrag som flätar samman handlingar med styrd reflektion så leds det digitala samtalet in på just de frågor som är mest intressanta i din forskning.

Eftersom varje reflektion skrivs direkt efter att en efterfrågad handling utförts, så blir rapportflödet som du som forskare följer på webben eller i appen extra relevant. Du kan även delta i dialogen om situationen tillåter, via en kommentarstråd på varje rapport. Eftersom LoopMe håller reda på vilka respondenter som utfört vilka uppdrag, så kan du många gånger uppnå en nära nog hundraprocentig svarsfrekvens.

"Vi använder LoopMe för att studera vad som händer när forskning och praktik möts. Vilka utmaningar uppstår, vilka möjligheter finns det?"

— Helén Viebke, aktionsforskare i Åstorps kommun

AUTOMATISERING

LoopMe förenklar datainsamling och underlättar analys

Med LoopMe förflyttas ansvaret för datainsamling från dig som forskare till de ledare och respondenter som deltar i den praktiska miljö du studerar. Obligatoriska reflektioner kring väl genomtänkta frågeställningar av hög relevans för din forskning säkerställer att viktiga insikter, framsteg och utmaningar nedtecknas och kommer till forskarteamets kännedom.

Eftersom känsloläge och passande kategoritaggar alltid måste anges i varje rapport får du snabbt en överblick över den data som samlats in via LoopMe. Du kan enkelt fånga stämningar bland respondenterna genom att titta på känsloikoner och taggar, och den fördjupade analysen underlättas av statistik baserad på dessa skattningar. Trender kan också analyseras både i realtid och i efterhand. Effekter av olika handlingar från respondenternas sida blir tydligt mätbara och jämförbara.