Snabbare feedback i Huddersfield

Sedan hösten 2018 används LoopMe av hela Enterprise-teamet på Duke of York Young Entrepreneur Centre, University of Huddersfield för att leda och följa sina studenters lärprocesser i realtid. Teamet uppleveer att de har haft stor nytta av LoopMe. Catherine Brentnall, Affärsrådgivare beskriver det så här:

– LoopMe har underlättat några av våra administrativa processer. Framförallt handlar det om de månadsrapporter varje student ska lämna in till oss. Tidigare har dessa ofta kommit in sent och vi har inte kunnat få någon löpande uppfattning om studenterna har problem eller inte. Den här gången var processen snabbare (bara en sen inlämning). Vi gav feedback inom några dagar,  kunde skräddarsy feedback till varje student, boka in möten samt se och reagera på studenternas problem mycket snabbare.

Hon har också upptäckt att LoopMe gör det möjligt för affärsrådgivarna att få feedback från studenter som annars kan vara ganska tysta:
– Jag har blivit förvånad över de långa svar vi fått från vissa (blyga) studenter, de som annars varken har sagt mycket under grupparbeten eller vid enskilda möten, utan har verkat reserverade / hållit tillbaka.  Sedan de nu fått detta IT-verktyg att kommunicera genom har de verkligen vågat ta plats – fascinerande! Detta är en teknik som underlättar interaktion som jag tror annars inte skulle finnas.

De indikatortaggar som används i LoopMe av Enterprise-teamet i Huddersfield är också väldigt intressanta. Till exempel vill de att studenterna ska tagga varje gång de känner att de blir mer kreativa, mer uthålliga, mer självmotiverade eller tillfällen då de vågar gå utanför sina komfortzoner.

Hela teamet upplevde att det var lätt att komma igång med att använda LoopMe. Catherine berättar:

-Jag är inte särskilt tekniskt lagd, har inte så många appar på min telefon, utan brukar mest använda email / text och webbplatser. Men jag fattade snabbt hur jag ska använda LoopMe på en dator (jag kan inte se tillräckligt bra på appen). Om jag kan, så borde alla tycka det är lätt!

Philip Clegg och Catherine Brentnall, båda affärsrådgivare på University of Huddersfield, berättar med egna ord hur det är att använda LoopMe tillsammans med sina studenter:

 


Ökad kvalitet inom yrkesubildning i Umeå

På Dragonskolan i Umeå har man använt sig av LoopMe inom skolans samtliga lärlingsutbildningar sedan 2017. I denna film får du möte både lärare, handledare och elever som beskriver vad LoopMe har gjort för skillnad för dem.

 

LärlingsAPPen - LoopMe i Umeå from LoopMe on Vimeo.


Förstärkt lärande i Luleå

Bättre relationer, ett mer ödmjukt förhållningssätt och respekt för det egna och andras lärande. Det är några av skillnaderna Mats Westerberg på Luleå tekniska universitet ser hos studenterna när de använder appen LoopMe som verktyg för att reflektera kring det egna lärandet.

De studenter som möter professor Mats Westerberg i en kurs om ledarskap på LTU upplever en lärandeprocess när den ger som mest. Kursen fokuserar på processen snarare än endast slutresultatet i form av en tentamen. Speciellt är reflektionsytan i form av det digitala verktyget LoopMe centralt för att tydliggöra utvecklingen i studentens lärande och förstärker därmed lärandet.

– Studenterna blir mer reflekterande. De går djupare in i sig själva, i sitt tankesätt och förstår komplexiteten i praktiken på ett helt annat sätt – att teorin inte ger alla svar. Det leder till en ökad ödmjukhet jämfört med när kursen inte använde LoopMe.

Till en början kan det vara både svårt och utmanade

– Jag kunde inte föreställa mig att det skulle påverka relationen till studenterna i sådan grad, men det blev verkligen en rejäl skillnad återger Mats.

Studenterna på Ledarskapskursen fick tio uppdrag via LoopMe som utgjorde en direktkanal för kommunikation och feedback mellan Mats som kursledare och den enskilde studenten. Detta förändrade verkligen möjligheten till insyn i tankeprocesser och lärande. Hela kursen vidgades på så sätt att det som hände under lektioner, föreläsningar och workshops inte stannade där, utan fick en medveten fortsättning och en ständigt pågående kontinuitet även mellan de tillfällen träffarna ägde rum.

– Det både krävde och gav mod. De flesta studenter tvingade sig själva, ibland med skräckblandad förtjusning, att gå utanför sin egen komfortzon genom att våga göra saker man kanske bävat för men efter genomförande känns bra.

Unik insyn i lärandet hos individen

När Mats som kursledare fick möjlighet till den här unika insynen i studenternas lärande kunde han ge både bättre och mer träffsäker individuell feedback.

– Det i sin tur påverkade mycket tydligt studenternas engagemang, vilket ökade avsevärt i förhållande till kurser där vi inte använt Loop Me. Detta engagemang förändrade också grundstrukturen i mötet mellan lärare och elev – vi blev alla mer mänskliga för varandra. Som lärare på universitetsnivå reduceras du ofta till examinator i robotliknande form, där studenten, lika robotartat, endast förväntas reproducera den teoretiskt förpackade kunskapen, för att sedan avverka nästa steg. I en sådan utbildningskontext uteblir det mellanmänskliga mötet och faktiskt samtalet, där praktiska erfarenheter utbyts. En ytterligare dimension som LoopMe tillför är insynen i varje students unika drivkraft. Att komma nära detta förändrar verkligen våra förutsättningar för lärande på djupet. I detta vilar en magisk drivkraft som frigörs när ett möte som verkligen förändrar sker menar Mats.

Ökad möjlighet till normativ feedback

LoopMe fungerar mycket bra för en formativ feedback, det vill säga hur den lärande kan ta nästa steg.

– Då rör vi oss bort från examinationen till ett verkligen lärande. Det är i detta den personliga utvecklingen ligger. Den är naturligtvis avgörande för ett framgångsrikt ledarskap. Detta är något som väcker olika reaktioner beroende på den definition som görs av universitetsstudier. För att exemplifiera det kan vi titta på akademi vs personlig utveckling, där det förstnämnda stannar i teorier utan egen transformation. Mitt mål är att studenterna ska få syn på sig själva och under kursens gång verkligen få utveckla sin identitet och därmed sitt ledarskap.

Innebörden av att vara en god student omvärderas

Det finns en motsättning i begreppen att vara en god student och att vara en entreprenöriell student menar Mats.

– En god student följer regelverket och systemet, där läraren kommunicerar vad som gäller och var intention är att lotsa den lärande i riktning mot ett högre betyg. Det entreprenöriella lärandet grundas i något annat, ett tvärtomförhållande. Studentens lärande står i förhållande till praktiska erfarenheter och personlig utveckling genom lärandet och görandet. Det handlar inte om att följa ett givet system utan att skapa ett lärande som studenten får makten över.

Mats har själv en bakgrund som ingenjör, vilket i hans fall innebar en förhållandevis statisk, systembaserad syn på utbildning och lärande, där resultat var viktigare än process.

– Ja, en del kallar ingenjörsvärlden fyrkantig skrattar han och viss mån stämmer det. Trots detta var det något i mötet med Martin Lackéus och LoopMe som väckte min nyfikenhet. Det verkade ge möjlighet till ett annat förhållningssätt, där strålkastarna faktiskt hamnade på det som är kärnan, eller borde vara det, i all form av utbildning. Nämligen att vi lär känna vårt lärande och kan reflektera kring det. Då får vi större möjlighet att förstå oss själva i mötet med omvärlden.

Mats har tidigare provat och använt andra digitala verktyg i kurserna. Han ser en avsevärd skillnad och menar att kurserna blivit både bättre kvalitetsmässigt och mer intressanta med LoopMe.

– Anledningen är det relationella perspektivet. LoopMe både möjliggör och fördjupar relationen och därmed delaktigheten i arbetet. Något som sker ur både studentens och kursledarens perspektiv. Själva verktyget är lättarbetat, intuitivt och enkelt, vilket ju i många fall är helt avgörande ur användarperspektiv. Men det som är mest spännande och inte minst oerhört viktigt, är att studenterna öppnar upp och delar med sig av sitt lärande på ett helt annat sätt. De förändrar beteenden i praktiken och vilket innebär att lärandet inte stannar på ett teoretiskt plan. Jag har över tid noterat en transformation som inneburit ett lärande på ett helt annat plan. Studenterna har fångat upp sitt eget lärande och granskat sig själva med ärlig blick. Just ärlighet och självrannsakan har stor betydelse för hur lärandet sker. LoopMe är ett mindre formellt verktyg som öppnar upp till utforskande på ett annat plan, där den lärande arbetar fram ett genuint, autentiskt och oförställt möte med sig själv i lärandesituationen. Det är både fascinerande och genererar ett lärande på djupet.

Fem anledningar att prova LoopMe:

  1. Genom LoopMe kommer du åt det väsentliga i lärandet och förändrar beteenden i praktiken. Du går från resultatfixering till process och får ett helhetsperspektiv på lärandet.
  2. Du kan följa studenternas lärandeprocess kontinuerligt, inte endast vid fysiska träffar och diskussioner. Det möjliggör en helt annan insyn i studentens utveckling.
  3. Studenten får möjlighet att testa case i verkligheten och skapa erfarenheter på riktigt. Det möjliggör ytterligare en reflektionsyta och skapar därmed ett metalärande. När studenten är medveten om den här reflektionsytan blir hen mer alert och öppen för medverkan.
  4. LoopMe möjliggör interaktivitet kring det egna lärandet. Studenten går från passivitet till aktivitet genom deltagande. Det är grunden för all transformation.
  5. Eftersom LoopMe tydliggör och belyser både hur viktigt ditt lärande är och samtidigt utmanar dig till utveckling, är det inte en enda student som sitter av tiden och tycker att det känns meningslöst. Det förändrar verkligen hela upplevelsen av vad utbildning och lärande kan vara till något mycket positivt – för såväl kursledare som student.

Pssst…

Med en bakgrund som ingenjör fann Mats efter några år i näringslivet sitt rätta element inom akademin. I snart 20 år har han forskat och undervisat inom företagsekonomi, först inom ämnet Ekonomistyrning och sedan Entreprenörskap. Sedan 2012 är han professor vid Luleå tekniska universitet. Där ägnar han större delen av sin tid till att arbeta med hur entreprenörskap kan appliceras i en utbildningsmiljö, bland annat genom att bygga ett center för entreprenöriellt lärande.

Fotograf: Darragh Kane