Den vetenskapande socialarbetaren

Nytt utvecklingsprogram: Den vetenskapande socialarbetaren
Vill ni följa med på en spännande resa där vi utforskar vilka kvalitetseffekter det ger när ett nytt digitalt vetenskapligt arbetssätt integreras med socialarbetares vardag på riktigt?

Vi har plats för 5 huvudmän att delta i vårt nya utvecklingsprogram ”Den vetenskapande socialarbetaren”.

Välkommen på digitalt informationsmöte den 30 augusti kl. 15.30 – 16.30!

 

VARFÖR BEHÖVS DETTA UTVECKLINGSPROGRAM?

När brukarnas behov sätts i centrum ökar kraven på att kunskapsbaserade insatser sker över enhets- och professionsgränser. Detta är en stor utmaning för socialtjänstens verksamheter som har många olika brukare, mycket personal och verksamheter som präglas av en relativt hög personalomsättning. Socialstyrelsen signalerar att man vill se ett ökat fokus på evidens i utvecklingsarbetet och allt fler chefer och utvecklingsledare ställer sig frågan:  Hur vet vi att en kompetensutvecklingsinsats på riktigt gör skillnad för brukarna? Med detta som utgångspunkt bjuder vi på Me Analytics in till ett utvecklingsprogram i syfte att vetenskaplig grund öka kvalitén i socialtjänsten.

 

 

HUR

Vår tioåriga metodforskningsresa tillsammans med Chalmers har lett fram till en ny vetenskaplig metod som bygger på klinisk aktionsforskning. Personal som jobbar praktiskt med brukare designar själva aktioner, eller ”uppdrag”, som sedan många kollegor prövar och därefter reflekterar över i skrift via ett IT-stöd. Efteråt analyserar alla tillsammans de skriftliga reflektionerna i anonym form. Metoden har visat sig fungera väl i skolan med lärare, och beskrivs i en ny bok ”Den vetenskapande läraren”. Metoden har även prövats i socialtjänsten i liten skala 2020/21 i Timrå i samarbete med Mittuniversitetet. Nu vill vi bygga vidare på Timrås initiala positiva erfarenheter och ge möjlighet till ytterligare fyra socialförvaltningar att delta.

I programmet tänker vi oss att främst fokusera på följande frågor:

  • Vad ger det att använda ett IT-stöd vid kompetensutvecklingsinsatser så att effekter på brukare kan följas tidigt och på ett vetenskapligt sätt?
  • Vilka effekter kan urskiljas i det kollegiala lärandet när gemensamma val grundas i samtliga medarbetares erfarenheter, tankar och känslor kring utvecklingen?
  • Hur kan tilliten stärkas så att angelägna frågor vågar diskuteras i alla led så ledningen får en mer ”sann” helhetsbild?
  • Hur kan ett IT-stöd bidra till att etablera en kultur kring feedback och reflektion?
  • Hur införs ett digitalt vetenskapligt arbetssätt i en hel organisation?

 

FÖRVÄNTADE EFFEKTER

Deltagande huvudmän kommer få djup insikt i hur man på riktigt uppnår vetenskaplig socialtjänst genom skräddarsytt vetenskapligt IT‐stöd. Deltagare får också möjlighet att uppnå de positiva effekter vi sett i skolan och i liten skala i socialtjänsten. Vi förväntar oss att deltagare når väsentligt längre i sitt arbete med en socialtjänst på vetenskaplig grund, systematiskt kvalitetsarbete, verksamhetsutveckling, socialarbetares kompetensutveckling och kollegiala lärande.

 

INNEHÅLL

Detta utvecklingsprogram är ettårigt med planerad start sommaren 2022 eller så snart programmet är fullt, dock med möjlighet att förlänga arbetet efter programmets slut. Sådan förlängning anpassas utifrån behov. Varje deltagande huvudman deltar med cirka 50–80 medarbetare under året, med start senast hösten 2022.

Varje deltagande huvudman arbetar fram just sitt relevanta innehåll och fokus på olika utvecklingsinsatser i just deras verksamhet. Innehåll kan bygga på litteratur på området, idéer från enskilda socialarbetare, förslag från forskare på området eller annan typ av innehåll. De fem parterna kan därmed arbeta med fem helt olika fokus. Allt innehåll samlas i LoopMe-biblioteket och görs tillgängligt för alla deltagare, samt även för andra socialtjänster runt om i Sverige.

Erfarenheter utbyts varannan månad via digitala möten där 1–3 nyckelpersoner deltar från varje part. Data samlas också in från samtliga relevanta deltagare kring utmaningar, framgångsfaktorer, vilka effekter som uppstår och varför. Varje deltagande part får fem böcker av ”Den vetenskapande läraren”, som är den metodbok som programmet bygger på.

Varje part får fem platser i en bokcirkel med fyra digitala träffar där bokens innehåll diskuteras och kontextanpassas till socialtjänst, under ledning av författaren Martin Lackéus. Varje part får 10 timmar handledning av experter på Me Analytics kring metodens användning i praktiken. Vid denna handledning påbörjas skapande av det innehåll som används med deltagande medarbetare.

 

PROGRAMBLAD

Klicka här för att ladda ner vårt programblad för ”Utvecklingsprogram: Den vetenskapande socialarbetaren” i pdf-format. 

 

VÄLKOMMEN PÅ INFORMATIONSMÖTE

Den 30 augusti kl. 15.30 – 16.30 arrangerar vi ett digitalt informationsmöte för huvudmän som är intresserade av att delta i satsningen. Att delta på informationsmötet innebär inga ytterligare förpliktelser.

 

 

Anmälan till informationsmöte om utvecklingsprogrammet: Den vetenskapande socialarbetaren
Namn:
Namn:
Förnamn
Efternamn

 

 

VILL DU VETA MER?

Kontakta:

Carin Sävetun
VD på Me Analytics, 0738-51 75 05, carin@meanalytics.se

Martin Lackéus
Utvecklingsledare på Me Analytics (samt även forskare på Chalmers)
0736-55 18 18 martin@meanalytics.se eller martin.lackeus@chalmers.se